Заключение, изменение и расторжение брачного договора

Оглавление

Различия оспоримого и ничтожного брачного договора

П¾Ã»Ã¾Ã¶ÃµÃ½Ã¸Ã Ã¾Ã± þÃÂÿþÃÂøüþü ø ýøÃÂÃÂþöýþü ôþóþòþÃÂõ, ò ÃÂþü ÃÂøÃÂûõ ñÃÂðÃÂýþü, þÃÂÃÂðöõýàò ÃÂÃÂ. 166 ÃÂààä. ÃÂðýýÃÂõ ÿþýÃÂÃÂøàþÃÂõýàÃÂÃÂþöø üõöôàÃÂþñþù, ýþ òÃÂõ öõ øüõÃÂàþôýþ þÃÂûøÃÂøõ. ÃÂÃÂðÃÂýÃÂù úþýÃÂÃÂðúàÃÂòûÃÂõÃÂÃÂàþÃÂÿþÃÂøüÃÂü ò ÃÂþü ÃÂûÃÂÃÂðõ, õÃÂûø òÃÂýõÃÂõýþ ÃÂþþÃÂòõÃÂÃÂÃÂòÃÂÃÂÃÂõõ ÃÂõÃÂõýøõ ÃÂÃÂôð. ÃÂøÃÂÃÂþöýÃÂü üþöõàýð÷ÃÂòðÃÂÃÂÃÂàôþóþòþÃÂ, ÷ðúûÃÂÃÂõýýÃÂù àýðÃÂÃÂÃÂõýøõü ôõùÃÂÃÂòÃÂÃÂÃÂõóþ ÷ðúþýþôðÃÂõûÃÂÃÂÃÂòð, ñõ÷ ÿÃÂø÷ýðýøàÃÂÃÂþóþ ÃÂðúÃÂð ÃÂÃÂôõñýþù øýÃÂÃÂðýÃÂøõù.

âðúøü þñÃÂð÷þü, ôûàþÃÂÿðÃÂøòðýøàñÃÂðÃÂýþóþ úþýÃÂÃÂðúÃÂð ýõþñÃÂþôøüþ þñÃÂ÷ðÃÂõûÃÂýþ þñÃÂðÃÂøÃÂÃÂÃÂàò ÃÂÃÂô, ð ôûàÃÂÃÂÃÂðýþòûõýøàýøÃÂÃÂþöýþÃÂÃÂø ôþóþòþÃÂð ôþÃÂÃÂðÃÂþÃÂýþ òÃÂÃÂòøÃÂàýõ÷ðúþýýÃÂõ ÃÂÃÂûþòøÃÂ, úþÃÂþÃÂÃÂõ ÃÂÿþÃÂþñÃÂÃÂòþòðûø ÿþôÿøÃÂðýøàôþúÃÂüõýÃÂð.

Как расторгнуть брачный договор по соглашению супругов

При наличии обоюдного согласия на прекращение брачного договора, муж и жена могут договориться между собой о расторжении контракта. Это позволит избежать судебных издержек и затрат времени на посещение суда.

Порядок расторжения брачного договора по соглашению следующий:

 1. Супруги согласовывают все условия и причины расторжения договора.
 2. Составляют проект соглашения о расторжении.
 3. Посещают нотариуса для удостоверения соглашения.

После того, как нотариус проверить их дееспособность и условия соглашения о расторжении-брачный договор будет расторгнут в добровольном порядке без суда. При проверке соглашения нотариус разъясняет супругам последствия прекращения договоренности и консультирует по возможным нюансам, если они есть.

Аналогичный порядок актуален и для изменения брачного договора в добровольном порядке.

Помните, что решение любой юридической ситуации будет проходить в разы быстрее, если оба ее участника найдут компромисс. Это же касается и расторжения брачного соглашения.

При взаимном согласии супругов договоренность может быть прекращена. На то не обязательно должны быть веские причины, как в случае одностороннего расторжения (невыполнение условий, причинение существенного ущерба). У супругов просто может отпасть надобность в брачном договоре.

Важно знать, что:

 1. Во-первых, договор заключается строго в нотариальной форме, иначе он не будет иметь силы. Поэтому самостоятельно составлять документ не имеет смысла. В любом случае придется посетить нотариуса, который будет заверять сделку.
 2. Во-вторых, внесение изменений или расторжение сделки проводится также через нотариуса. Так полагается по закону.

Соглашение о расторжении брачного договора

В соглашении о расторжении брачного контракта супруги должны отразить следующие обязательные реквизиты, без которых нотариус не сможет удостоверить документ:

 • заголовок документа, место (город) его составления и дата;
 • полные сведения о сторонах соглашения: ФИО, паспортные данные, адреса проживания и регистрации;
 • информация о реквизитах брачного договора: когда заключен, где, кем удостоверен;
 • обоснование расторжения договора: непредвиденные обстоятельства. обоюдное желание, иные доводы;
 • краткая ссылка на положения договора, если они имеют значение для расторжения или регулируют порядок такового;
 • сведения о дате подписания, личные подписи супругов;
 • нотариальная запись об удостоверении.

Каких-либо строгих требований к содержанию соглашения о добровольном прекращении действия брачного контракта в законе нет.

Порядок и процедура

Если необходимость в брачном договоре отпала или же надо внести изменения в какие-либо его условия, супругами составляется дополнительное соглашение к основному договору, в котором прописываются новые условия, а при расторжении – указывается дата, с которой договор теряет силу. Документ подписывается в той же форме, как и первоначальный договор.

Важно! В соответствии со статьей 41 СК РФ брачный договор заключается в нотариальной форме. Любые изменения вносятся в аналогичной форме, в том числе и условие о расторжении сделки

Образец соглашения о расторжении брачного договора

Составив соглашение, супруги могут самостоятельно обратиться к нотариусу. Составление документа можно доверить юристу или же попытаться подготовить его самостоятельно, воспользовавшись образцом ниже.

Также ряд нотариальных контор может подготовить соглашение по тарифам «правовых и технических услуг». Стоимость составления, обычно, весьма высока, но выбор в любом случае остается за супругами.

Документы

Обращаясь в нотариальную контору, не забудьте взять с собой:

 • паспорт каждого из супругов;
 • проект соглашения, если он составлен вами лично;
 • подлинник свидетельства о заключении брака;
 • брачный контракт.

Проект соглашения составляется в трех экземплярах, по одному для каждого и супруга и один для нотариуса.

Расходы

Супругам предстоит понести расходы на услуги нотариуса, а также уплату пошлины. Сумму нотариальных услуг предугадать невозможно, каждый нотариус устанавливает расценки самостоятельно. Эту информацию необходимо уточнять до совершения сделки.

Пошлина за удостоверение изменений условий договор или его расторжение составит 200 рублей (согласно статьи 333.24 НК РФ).

Супружеский контракт и развод

При расторжении брака действие договора прекращается, но только если иное не прописано в самом соглашении. Следует отметить, что достаточно часто договора такого типа и составляются для того, чтобы обеспечить выполнение обязательств в браке и выгодного решения имущественных споров при прекращении супружеских отношений в юридической плоскости этого понятия.

Брачный контракт и раздел имущества

Составление брачного контракта, в большинстве случаев, регулирует именно имущественные права сторон. Собственно, это и есть основным преимуществом такого типа соглашений.

Если без составления договора такого типа имущество, нажитое в браке, делиться между супругами в равной части, то при наличии брачного контракта все может происходить иным образом – раздел имущества, если это прописано в соглашении, будет происходить согласно контракту.

Соглашение о разделе имущества в брачном договоре направлено, в первую очередь, на досудебное урегулирование данного вопроса. В таком случае можно не обращаться в суд для решения вопроса – достаточно прийти к нотариуса с пакетом документов и решить вопрос.

Важно – исключением являются следующие факторы:

 • не подлежит разделу имущество, полученное в дар;
 • не разделяются объекты недвижимости и другие ценные вещи, которые были получены по наследству;
 • не подлежат разделу те ликвидные вещи, которые были куплены за средства, полученные в дар или по наследству.

Поэтому, составлять контракты такого типа нужно очень внимательно и желательно под руководством юриста.

Принудительное исполнение

По результатам рассмотрения иска в судебном порядке, истец получает исполнительный лист, который, по сути, и есть основанием для начала исполнительного производства и по условиям брачного контракта.

Итак, каков же порядок действий супругов, решивших изменить или расторгнуть договор.

Шаг 1. Инициатива одного из супругов.

Как правило, инициатива исходит от одного из супругов, который первым пришел к заключению о необходимости изменить или расторгнуть договор. Если отношения между супругами разлажены или по каким-то иным причинам инициатор предполагает, что соглашение достигнуто не будет, и ему в дальнейшем придется решать вопросы через суд, следует сразу все свои предложения делать в письменном виде, чтобы иметь соответствующие подтверждения для суда.

Дело в том, что по закону при обращении в суд с требованиями о расторжении договора или его изменения, истец должен иметь на руках доказательства того, что он пытался договориться  во внесудебном порядке, но  получил отказ от второго супруга. Или  вообще не получил никакого ответа в течение тридцати дней с момента соответствующего обращения, либо в иной срок, указанный в обращении или в самом брачном договоре.

Шаг 2. Обсуждение возможности изменения или расторжение договора со вторым супругом.

Для заключения соответствующего соглашения требуется взаимное добровольное согласие обоих супругов. Запрещается требовать подписания соответствующего соглашения под принуждением, с использованием угроз, шантажа, запугивания, применения насилия или иным способом, против доброй воли второго супруга. Также запрещено подводить к подписанию документа обманным путем или путем введения в заблуждение иными способами.

Шаг 3. Согласование новых условий договора.

Обеим сторонам следует повторно изучить  все условия заключенного ранее договора, согласовать совместно какие из них следует изменить. Если все условия заключенного договора утратили свою актуальность, то целесообразным будет его расторжение.

Шаг 4. Составление проекта соглашения.

Проект соглашения может быть составлен супругами самостоятельно. Однако, если они не обладают соответствующим опытом и навыками по составлению документов такого рода, можно доверить эту работу квалифицированному специалисту  либо нотариусу.

Соглашение об изменении договора должно включать в себя следующие сведения и информацию: дату заключения, сведения о брачном договоре, в который вносятся изменения, сведения о сторонах договора, а также условия, которые супруги желают изменить.

Частичное изменение договора возможно одним из следующих способов:

 1. Путем исключения из текста договора определенных пунктов полностью или частично;
 2. Включения в договор новых пунктов;
 3. Путем изменения формулировок имеющихся пунктов.

Соглашение о расторжении должно содержать дату его заключения, сведения о договоре, подлежащем расторжению, сведения о сторонах, а также дату расторжения, если она не совпадает с датой заключения соглашения.

Нельзя включать в соглашение условия, которые поставят одну из сторон в очень трудное финансовое положение, например, лишат всего имущества или дохода, нажитого совместно. Такое условие противоречит закону и приводит к недействительности заключенного соглашения.

Соглашение составляется в письменном виде в двух экземплярах.

Шаг 5. Нотариальное заверение соглашения.

Для того, чтобы составленное соглашение имело юридическую силу, оно должно быть заверено нотариусом. Для заверения документа нотариусу необходимо предоставить паспорта супругов, свидетельство о заключении брака, брачный договор, а также документы о собственности на имущество, если информация о таком имуществе будет отражена в подписываемом документе.

Перед заверением документа нотариус установит личности супругов, проверит их дееспособность, а также проверит текст документа на содержание в нем условий, противоречащих закону. Текст соглашения нотариус зачитывает для супругов вслух, после чего, предлагает подписать документ в подтверждение согласия со всеми его условиями.

Нотариус заверяет соглашение и вносит соответствующие сведения в реестр. За заверение документа оплачивается госпошлина или нотариальный тариф, а если нотариусом были оказаны иные услуги, например, услуги по составлению соответствующего соглашения, то отдельно подлежат оплате также и эти услуги.

Но, в жизни не всегда супруги готовы идти навстречу друг другу, в особенности это касается случаев, когда  они задумываются о расторжении брака, не живут совместно, либо по иным причинам не общаются друг с другом. В подобных случаях закон позволяет изменить договор в определенной части или расторгнуть его через суд.

Когда возникает необходимость расторжения брачного договора?

В течение жизни супруги могут внести корректировку в условия договора или совсем его расторгнуть. Сделать это они могут добровольно, достигнув обоюдного согласия, или через суд, когда желание расторгнуть договор, возникает только у одного из супругов, а второй не хочет его аннулировать.

А вот для суда инициатор аннулирования договора должен предъявить существенные основания, побудившие его к этому действию. Простого желания с его стороны будет не достаточно. Перечислим основания, по которым возможно расторгнуть брачное соглашение через суд по инициативе одного из супругов. К ним относятся следующие причины:

 • один из партнеров по браку не исполняет основные условия брачного соглашения;
 • при подписании договора учитывались обстоятельства, которые существенно изменились. Т.е. условия, обозначенные в договоре, не имеют смысла, они применялись к обстоятельствам, которые претерпели изменения или вообще их больше не существует;
 • возникшие неустранимые препятствия не дают возможности выполнять условия, указанные в договоре;
 • при выполнении условий соглашения в новых жизненных обстоятельствах будут значительно ущемлены имущественные интересы одного из партнеров по браку и нарушены его права на совместное имущество.

Рассмотрим примеры из судебной практики:

Супруг проигнорировал право на совместное имущество обоих партнеров, и без согласия супруги продал квартиру, приобретенную на общие средства. Вырученные от продажи средства он потратил на покупку личного автомобиля и вложил в приобретение оборудования для личного бизнеса. Поскольку в договоре было включено условие, что только недвижимое имущество является совместным, а все остальное принадлежит лично каждому супругу, то факт нарушения договора со стороны супруга на лицо.
При составлении договора у мужа был собственный бизнес, приносящий ему существенный доход, тогда, как жена вообще не имела средств и занималась ведением домашнего хозяйства. Исходя из финансового положения каждого из супругов на момент составления договора, в условия соглашения был включен основной пункт о распределении совместной собственности в соотношении: 2 доли — супругу, а 1 доля – его жене. Бизнес мужа потерпел крах, у него вместо дохода появились долги. Поэтому жена обратилась в суд за отменой брачного договора, т.к. он больше не имел смысла. Отдавать бывшему супругу 2/3 оставшегося совместного имущества после разорения его бизнеса жене не выгодно, согласно СК РФ ей будет полагаться его половина.

Расторжение брачного договора судебная практика

Подборка судебных решений за 2020 год

Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 19.02.2020 по делу N 88-2689/2020, 2-322/2019

Как указал суд, должник в силу положений п. 1 ст. 46 СК РФ обязан уведомлять кредитора обо всех случаях заключения, изменения или расторжения брачного договора, в противном случае должник отвечает по своим долгам независимо от содержания брачного договора. При этом суд пришел к обоснованному выводу о совершении должником при заключении брачного договора действий, фактически направленных на отчуждение своей доли имущества в пользу супруги с целью невозможности удовлетворения требования кредитора из стоимости указанного имущества. Кроме того, в нарушение ст. 46 СК РФ должник не поставил в известность своего кредитора о заключении данного брачного договора, что дает основание для взыскания суммы долга за счет общего имущества супругов независимо от условий брачного договора. Таким образом, суд отказал в удовлетворении требования истца об освобождении имущества от ареста.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.02.2020 N Ф05-24982/2019 по делу N А40-321381/2019

Суд удовлетворил требования банка о признании недействительной сделки – договора дарения нежилого помещения, заключенного супругой должника и о возврате указанного помещения. При этом суд оценил брачный договор, заключенный между должником и его супругой, согласно которому супруги установили режим раздельной собственности на все имущество и имущественные права. Как указал суд, согласно п. 1 ст. 46 Семейного кодекса РФ супруг обязан уведомлять своего кредитора (кредиторов) о заключении, об изменении или о расторжении брачного договора. При невыполнении этой обязанности супруг отвечает по своим обязательствам независимо от содержания брачного договора. Как установлено судом, при заключении кредитного договора с банком должником и его супругой оформлены анкеты, в которых они отрицательно ответили на вопрос о наличии брачного договора. Судом отклонены доводы должника и его супруги о том, что данный отрицательный ответ был проставлен ошибочно сотрудником банка в анкетах, которые предоставлялись для получения рефинансирования ипотечного кредита с банком, поскольку подписи должника и его супруги имеются на каждом листе представленных заявлений-анкет банка, факт подписания данных документов не оспаривается, о фальсификации отдельных страниц либо об изменении текста после проставления подписей не заявлялось.

Апелляционное определение Московского городского суда от 04.02.2020 по делу N 33-4285/2020

Суд отказал в удовлетворении требований банка к ответчикам о признании договора дарения недействительным в отношении квартиры, которая, как указал банк, будучи предметом договора дарения, была единственным активом одного из ответчиков, на которое могло быть обращено взыскание до полного погашения задолженности перед банком. При этом суд указал, что не имеется правовых оснований и для удовлетворения заявленных истцом требований с учетом ст. 46 Семейного кодекса РФ, поскольку неуведомление истца о факте заключения брачного договора не является безусловным основанием для признания договора дарения ничтожной сделкой. Как указывал Конституционный Суд РФ, приведенная норма закреплена, в том числе, исходя из необходимости защиты интересов кредиторов от недобросовестного поведения своих контрагентов, состоящих в брачных отношениях, и с учетом того, что в силу брачного договора часть общего имущества супругов может перейти в собственность того супруга, который не является должником. Соответственно, в силу названного законоположения не извещенный о заключении брачного договора кредитор изменением режима имущества супругов юридически не связан и по-прежнему вправе требовать обращения взыскания на имущество, перешедшее согласно брачному договору супругу должника (Определение Конституционного Суда РФ от 13.05.2010 N 839-О-О).

Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 14.01.2020 N 88-220/2020

Как указал суд, положения ст. 46 СК РФ не предусматривают возможность расторжения брачного договора или признания его недействительным по требованию кредитора, которого супруг-должник не уведомил о заключении брачного договора. На основании этих положений кредитор может потребовать от супруга-должника либо исполнения обязательства независимо от содержания брачного договора, либо изменения или расторжения договора, из которого возникло данное обязательство. Таким образом, суд отказал в удовлетворении встречного требования ответчика о признании брачного договора недействительным, установлении законного режима имущества.

Как расторгнуть брачный договор в одностороннем порядке

По закону есть два механизма расторжения соглашения супругов:

 • в одностороннем порядке;
 • в двухстороннем порядке.

Первый вариант гораздо сложнее и дольше, поскольку требует обращения в судебные органы. Только суд вправе разрешить спорную ситуацию.

В то же время второй вариант предполагает более быструю процедуру расторжения. Но здесь есть одно условие – обе стороны должны быть согласны прекратить правоотношения по брачному договору.

Несогласие одной из сторон расторгнуть брачный контракт влечет за собой вынуждение второй стороны обращаться в суд для решения конфликта.

Хотя в законе это четко не прописано, но из сути ситуации, когда один человек против расторжения договора вытекает, что досудебное урегулирование является обязательным этапом. Если не удалось договориться, включается односторонний порядок прекращения договора.

Также односторонний порядок расторжения актуален тогда, когда сторона существенно нарушила условия сделки.

Важно! Существенное нарушение – такое нарушение, которое повлекло невозможность получения того, на что сторона была вправе рассчитывать, если бы условия сделки были выполнены в полной мере

Порядок и процесс

Рассмотрение исков об изменении и расторжении брачного договора осуществляется судами районного звена по правилам подсудности. Мировые судьи, вопреки заблуждениям, не рассматривают дела об оспаривании сделок.

Обращаться в суд следует по месту жительства ответчика, то есть второго супруга, не согласного с изменением или расторжением договора.

На рассмотрение дела об оспаривании брачного договора уйдет не менее двух месяцев, а на практике же на порядок больше:

 • 2 месяца – сроки рассмотрения дела в целом;
 • 1 месяц – вступление решения в силу;
 • от 1 до 3 месяцев дополнительно – проведение какой-либо экспертизы, если встанет вопрос о достоверности подписи или других обстоятельствах.

Образец искового заявления о расторжении брачного договора

Исковое заявление в суд составляется в произвольной форме, так как единой формы данного документа не существует.

При написании иска все же необходимо придерживаться некоторых правил:

 1. В шапке заявления указывается наименование суда, данные истца (ФИО, адрес, телефон), данные ответчика (ФИО, адрес, телефон).
 2. В основной части иска описываются обстоятельства ситуации (когда был заключен брак, брачный договор, что входит в перечень имущества по договору, какие условия были нарушены, причины расторжения, досудебный процесс урегулирование спора с ответчиком и т.д.).
 3. В просительной части указываются требования должника (внести изменения, расторгнуть соглашение) со ссылками на нормы закона.
 4. В обязательном порядке к иску прилагаются документы по делу.
 5. В конце искового заявления ставится подпись заявителя и дата.

При несоблюдении вышеописанных правил исковое заявление может быть возвращено заявителю обратно для устранения недостатков.

Представленный ниже образец иска о признании брачного договора недействительным и его расторжения является лишь примером одной из сотен возможных ситуаций. Для грамотного составления иска лучше заблаговременно обратиться к опытному юристу или же бесплатно проконсультироваться с нашими специалистами на сайте.

Документы

Обращение в суд начинается с подачи искового заявления заинтересованного лица (одного из супругов).

К иску обязательно прилагаются:

 • копия паспорта истца;
 • копия свидетельства о браке;
 • копия брачного контракта;
 • копия приложений к брачному контракту (если вносились изменения);
 • копия свидетельства о рождении детей (в некоторых случаях может потребоваться);
 • копия письма к ответчику с предложением разорвать контракт;
 • квитанция об оплате пошлины.

Хотелось бы обратить внимание на такой документ, как письмо с предложением расторжения соглашения. До того, как обращаться в суд, заинтересованное лицо должно предложить второй стороне расторгнуть соглашение

Слова к делу не подложишь, поэтому лучше направить данное предложение в письменном виде. Лучше, если это будет заказное письмо с уведомлением о вручении.

Соблюдение досудебного порядка урегулирования спора будет означать, что супруг получил предложение разорвать сделку. Если на письмо не будет дан ответ, то в таком случае придется подавать иск, выждав не менее 30 дней. А вот копию письма нужно будет сохранить и приобщить к исковому заявлению.

До подачи иска строго обязательно уплатить госпошлину. Ее размер составляет 300 рублей для граждан за подачу иска неимущественного характера. Квитанция об уплате обязательно прилагается к заявлению «в оригинале».

Расторжение

Расторжение брачного договора, равно как и его изменение происходит согласно п. 1 ст. 43 СК РФ, а также на основании ст. 450 и ст. 451 ГК РФ. Договор  расторгается мирным путем, если один из супругов против, то расторгнуть контракт можно в одностороннем порядке в суде.

Требование супруга в единоличном порядке может быть заявлено в суд только после того, как он получит отказ от другой стороны на предложение расторгнуть брачный контракт. То есть началу судебного процесса должно предшествовать досудебное урегулирование спора. При отсутствии ответа, судебную процедуру можно инициировать через 30 дней.

Можно ли?

Так как брачный договор по своей сути представляет двустороннюю сделку, то его заключение и расторжение регулируется нормами гражданского законодательства, согласно которому соглашение может быть расторгнуто. Так как брачный договор обязателен для исполнения, нельзя по своему желанию отказаться от его выполнения.

Прекратить действие договора можно исключительно в период его действия, который может начинаться с момента регистрации брака в ЗАГСе или же в любой другой момент супружеской жизни. Развод автоматически прекращает действие документа, за исключением условий, которые действуют после расторжения официальных отношений.

Основания и условия

Основания, по которым брачный контракт может быть расторгнут остаются тем же, что и при изменении его условий. Они перечислены в ст. 450 и ст. 451 ГК РФ.

В связи с этим,  супруг может направить исковое заявление или предложить второй стороне расторгнуть договор мирным путем при наличии следующих оснований:

 • Существенное нарушение положений контракта. Например, супруг уклоняется от взятых на себя обязательств, которые заключались  в том, что он должен был оплачивать коммунальные услуги, а также все текущие повседневные расходы. В результате чего вторая сторона лишается, того, на что рассчитывала при заключении сделки.
 • Существенные изменения обстоятельства, которые также могут лежать в основе иска, выражаются в том, что если бы супруги, или один из них, могли бы предвидеть появление изменений, то отказались бы от брачного контракта или подписали его на иных условиях.
 • Брачный контракт может включать условие, по которому контракт допускается расторгать в одностороннем порядке без суда.

Где аннулировать контракт?

Брачный контракт можно расторгнуть у нотариуса или в зале суда. Судебный порядок предполагает направление искового заявления в  суд по адресу ответчика, в некоторых случаях иск направляется по адресу истца, например, если у него на иждивении находится ребенок, или его состояние здоровья не позволяет передать иск в суд, который территориально расположен по адресу ответчика.

Брачный контракт не обязательно расторгать  у того нотариуса, который удостоверял данное соглашение, сделать это можно в любой другой нотариальной палате.

2. Можно ли отменить брачный договор?

Предлагаем Вашему вниманию ответ на них от экспертов «Владей Легко».

И в том, и в другом случае правильнее говорить о признании  договора недействительным.

Обратите внимание, что признание брачного договора недействительным имеет иную юридическую природу по сравнению с его расторжением. Если при расторжении соглашения прекращается действие документа в силу определенных законом оснований, то при признании его недействительным (в обиходе — при аннулировании или отмене) можно говорить, что обязательства по такой сделке изначально не возникают в силу ее незаконности с момента заключения

Как аннулировать брачный договор?

Ответ на данный вопрос один — только посредством обращения в суд. Только в судебном процессе могут быть исследованы обстоятельства и принято решение о недействительности сделки.

Общие основания, по которым брачный договор, как и любая другая сделка, может быть признан недействительным, более подробно рассмотрены в статье «В каких случаях сделка с недвижимостью может быть признана судом недействительной» на нашем сайте.

Кроме того, для брачного контракта есть свои специфические основания для признания его недействительным. Например, брачный контракт признается недействительным в случае, если суд признал недействительным брак супругов. Причем, требование об установлении недействительности брачного договора может быть рассмотрено одновременно с заявлением о расторжении (признании недействительным) брака, поскольку такие требования связаны между собой.

Для того, чтобы застраховать себя от нарушений требований закона при оформлении брачного договора, и тем самым избежать в дальнейшем возможного признания его недействительным, советуем при его составлении заглянуть сюда.

Надеемся, что Ваши семейные отношения никогда не дадут трещину, независимо от того, решены имущественные вопросы с помощью брачного договора или нет. Искренне желаем, чтобы тема «Как расторгнуть брачный договор» осталась для Вас исключительно в плоскости теоретического интереса и никогда не стала бы для Вас насущно необходимой.

Цена и срок расторжения

СþøüþÃÂÃÂàðýýÃÂûøÃÂþòðýøàúþýÃÂÃÂðúÃÂð ñÃÂôõà÷ðòøÃÂõÃÂàþàòÃÂñÃÂðýýþóþ ÃÂÿþÃÂþñð ÃÂðÃÂÃÂþÃÂöõýøàñÃÂðÃÂýþóþ ôþóþòþÃÂð:

 1. çõÃÂõ÷ ýþÃÂðÃÂøÃÂÃÂð â 200 ÃÂÃÂñûõù ÷ð ÷ðòõÃÂõýøõ ÃÂþóûðÃÂõýøàþ ÃÂðÃÂÃÂþÃÂöõýøø ñÃÂðÃÂýþóþ ôþóþòþÃÂð, ò ÃÂþþÃÂòõÃÂÃÂÃÂòøø àÿ. 12 ÃÂ. 1 ÃÂÃÂ. 333.24 ÃÂààä. ÃÂÃÂø ÃÂÃÂþü, ÃÂÿõÃÂøðûøÃÂàüþöõà÷ðÿÃÂþÃÂøÃÂàôþÿþûýøÃÂõûÃÂýÃÂõ ÃÂÃÂõôÃÂÃÂòð ÷ð ÃÂÃÂûÃÂóø ÿþ ÃÂþÃÂÃÂðòûõýøàôþúÃÂüõýÃÂð. àÃÂÃÂüüà200 ÃÂÃÂñûõù òúûÃÂÃÂõýþ ûøÃÂà÷ðòõÃÂõýøõ.
 2. àÃÂÃÂôõñýþü ÿþÃÂÃÂôúõ â 300 ÃÂÃÂñûõù ò ÃÂþþÃÂòõÃÂÃÂÃÂòøø àÿ. 3 ÃÂ. 1 ÃÂÃÂ. 333.19 ÃÂààä. ÃÂþüøüþ ÿþÃÂûøýàò ÿÃÂþÃÂõÃÂÃÂõ ÿþôóþÃÂþòúø ø ÃÂð÷ñøÃÂðÃÂõûÃÂÃÂÃÂòð üþóÃÂàÿþÃÂÃÂõñþòðÃÂÃÂÃÂàôþÿþûýøÃÂõûÃÂýÃÂõ ÃÂÃÂõôÃÂÃÂòð.

Основания для разрыва брачного контракта

Действие брачного договора прекращается при расторжении брака или же вследствие других факторов. Законодательные причины расторжения брачного договора следующие:

 • существенное изменение обстоятельств, в связи с чем пункты, прописанные в соглашении, стали неактуальными;
 • если определенные обязательства игнорируются одной из сторон;
 • при наличии документа, который подтверждает обоюдное соглашение супругов о прекращении действия соглашения;
 • при смерти одной из сторон;
 • если имеет место решение суда, согласно которому брачный договор признается недействительным;
 • если при оформлении документа были выявлены грубые нарушения, попирание прав человека.

Имущество после расторжения брачного договора

БðÃÂýÃÂù úþýÃÂÃÂðúàÿþ ÃÂòþõù ÿÃÂøÃÂþôõ ÃÂòûÃÂõÃÂÃÂàþñÃÂÃÂýÃÂü ôþóþòþÃÂþü, ÿþÃÂÃÂþüàýð ýõóþ ÃÂðÃÂÿÃÂþÃÂÃÂÃÂðýÃÂÃÂÃÂÃÂàüýþóøõ ÿþûþöõýøàÃÂààä. âðú, ÃÂ. 3 ÃÂÃÂ. 453 ÃÂÃÂðöôðýÃÂúþóþ ÃÂþôõúÃÂð àä ÃÂõóÃÂûøÃÂÃÂõÃÂ, ÃÂÃÂþ ò ÃÂûÃÂÃÂðõ ÿÃÂõúÃÂðÃÂõýøàôõùÃÂÃÂòøàúþýÃÂÃÂðúÃÂð, þñÃÂ÷ðÃÂõûÃÂÃÂÃÂòð ÃÂÃÂøÃÂðÃÂÃÂÃÂàÿÃÂõúÃÂðÃÂõýýÃÂüø â àüþüõýÃÂð ÷ðúûÃÂÃÂõýøàÃÂþþÃÂòõÃÂÃÂÃÂòÃÂÃÂÃÂõóþ ÃÂÃÂÿÃÂÃÂöõÃÂúþóþ ÃÂþóûðÃÂõýøÃÂ, øûø òÃÂÃÂÃÂÿûõýøàò ÷ðúþýýÃÂàÃÂøûàÃÂõÃÂõýøàÃÂÃÂôð. âðúøü þñÃÂð÷þü, òÃÂõ ÿþûþöõýøàñÃÂðÃÂýþóþ ôþóþòþÃÂð ðýýÃÂûøÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ, ð ÷ýðÃÂøàÃÂð÷ôõû øüÃÂÃÂõÃÂÃÂòð ò ÃÂûÃÂÃÂðõ ÃÂð÷òþôð þÃÂóðýø÷ÃÂõÃÂÃÂàÿþ þñÃÂøü ÿÃÂðòøûðü áààä.