Статья 60 тк рф. запрещение требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым договором

Заработная плата

Т Ã Ã¾ÃÂÃÂøø ýõ ÃÂÃÂÃÂðýðòûøòðõàúðúøÃÂ-ÃÂþ þÃÂûøÃÂøÃÂõûÃÂýÃÂàþÃÂþñõýýþÃÂÃÂõù, úðÃÂðÃÂÃÂøÃÂÃÂàþÿûðÃÂàÃÂÃÂÃÂôð ûøÃÂ, ÃÂðñþÃÂðÃÂÃÂøàÿþ ÃÂþòüõÃÂÃÂøÃÂõûÃÂÃÂÃÂòÃÂ.

àÃÂþþÃÂòõÃÂÃÂÃÂòøø ÃÂþ ÃÂÃÂðÃÂÃÂõù 285, ÷ðÃÂðñþÃÂýðàÿûðÃÂð ýðÃÂøÃÂûÃÂõÃÂÃÂàÃÂðúøü ÃÂðñþÃÂýøúðü ÿÃÂÃÂüþ ÿÃÂþÿþÃÂÃÂøþýðûÃÂýþ ÷ðÃÂÃÂðÃÂõýýþüàøü ýð ÃÂòþø ÃÂðñþÃÂøõ ÃÂÃÂýúÃÂøø òÃÂõüõýø øûø ò ÷ðòøÃÂøüþÃÂÃÂø þàÿÃÂþø÷òþôÃÂÃÂòõýýþù òÃÂÃÂðñþÃÂúø. ÃÂþóÃÂàÿÃÂøüõýÃÂÃÂÃÂÃÂàø ôÃÂÃÂóøõ úÃÂøÃÂõÃÂøø, þñþ÷ýðÃÂõýýÃÂõ ò ôþóþòþÃÂõ.

ÃÂÃÂþñõýýþÃÂÃÂÃÂà÷ðÃÂðñþÃÂýþù ÿûðÃÂàò ÃÂÃÂþü ÃÂûÃÂÃÂðõ ÃÂòûÃÂõÃÂÃÂàÃÂþ, ÃÂÃÂþ þýð üþöõàñÃÂÃÂàüõýÃÂÃÂõ, ÃÂõü üøýøüðûÃÂýðà÷ðÃÂÿûðÃÂð, ÃÂÃÂÃÂðýþòûõýýðà÷ðúþýþü (ÃÂÃÂðÃÂÃÂà133 âààä). ÃÂð ÿÃÂðúÃÂøúõ ÃÂðúþõ øÃÂúûÃÂÃÂõýøõ ôþÿÃÂÃÂúðõÃÂÃÂÃÂ, ÃÂðú úðú ÃÂÃÂÃÂô ÿþ ÃÂþòüõÃÂÃÂøÃÂõûÃÂÃÂÃÂòàþÃÂÃÂÃÂõÃÂÃÂòûÃÂõÃÂÃÂàýð ÃÂÃÂûþòøÃÂàýõÿþûýþóþ òÃÂõüõýø.

ÃÂðú ø ûÃÂñþüàôÃÂÃÂóþüàÃÂðñþÃÂýøúÃÂ, ÷ðÃÂÿûðÃÂð ÃÂþòüõÃÂÃÂøÃÂõûàòÃÂÿûðÃÂøòðõÃÂÃÂàýõ ÃÂõöõ, ÃÂõü ôòð ÃÂð÷ð ò üõÃÂÃÂà(ÃÂÃÂðÃÂÃÂà136 âÃÂ).

Регулирующие нормы ТК РФ

ОýþòýÃÂü ýþÃÂüðÃÂøòýÃÂü ðúÃÂþü, ÃÂõóÃÂûøÃÂÃÂÃÂÃÂøü ÃÂðñþÃÂàÿþ ÃÂþòüõÃÂÃÂøÃÂõûÃÂÃÂÃÂòÃÂ, ÃÂòûÃÂõÃÂÃÂà44 óûðòð (ÃÂÃÂðÃÂÃÂø àÿþ ) âààþÃÂÃÂøø ø ÃÂþÃÂÃÂðýþòûõýøõ ÿÃÂðòøÃÂõûÃÂÃÂÃÂòð àþÃÂÃÂøø þà4.11.2003 óþôð âÂÂ197, óôõ óþòþÃÂøÃÂÃÂÃÂ, ÃÂÃÂþ þÃÂþñõýýþÃÂÃÂø ÃÂðúþóþ ÃÂÃÂÃÂôð þÃÂôõûÃÂýÃÂàúðÃÂõóþÃÂøù ÃÂÃÂñÃÂõúÃÂþò ÃÂÃÂÃÂôþþÃÂýþÃÂõýøù, ýðÿÃÂøüõÃÂ, ÿõôðóþóþò, ÃÂðÃÂüðÃÂõòÃÂþò, üõôøúþò, ÃÂðñþÃÂýøúþò úÃÂûÃÂÃÂÃÂÃÂàø ôÃÂÃÂóøÃÂ, þÿÃÂõôõûÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂøýÃÂþÃÂÃÂÃÂÃÂôð àä þà7.08.2003 óþôð, âÂÂ41.

Правила оформления совмещения

При назначении дополнительных рабочих функций сотруднику должны соблюдаться правила, установленные законом. Они обозначены в статье 60.2 ТК РФ.

 1. Закон не позволяет вменять совмещение работы без согласия самого сотрудника. Поэтому вопрос исполнения им дополнительной нагрузки, не входящей в его должностные обязанности, должен обязательно быть с ним согласован за месяц до ее необходимости. Также условие дополнительной нагрузки в определенных случаях может предусматриваться в трудовом договоре. Но даже тогда от работника должно быть получено согласие на расширение объема его работы на определенный период.
 2. После получения согласия сотрудника на расширенный фронт работы выпускается приказ, констатирующий возложение на него дополнительной работы. С приказом, сотрудник должен быть ознакомлен под роспись.
 3. Работник может отказаться от дополнительной нагрузки до истечения срока. Он обязан уведомить об этом руководителя не позднее трех рабочих дней до прекращения исполнения дополнительной работы письменно.
 4. Законом не ограничен минимальный и максимальный срок исполнения дополнительной рабочей нагрузки. Для каждого случая он обсуждается с сотрудником предварительно на стадии подписания соглашения.
 5. При отсутствии в трудовом договоре условия возможного совмещения обязанностей работодатель должен заключить с сотрудником дополнительное соглашение к нему, в котором следует указать:
 • описание дополнительных функций;
 • объем совмещаемой работы;
 • срок исполнения совмещения;
 • условия доплаты за совмещение.

Дополнительное соглашение на совмещение должностей (образец)

Порядок приема

Начнем с того, что прием на работу по совместительству проводится в том же порядке, что и в отношении основных работников

Но все же некоторые отличия важно учесть. Необходимые документы при таком трудоустройстве — паспорт и пенсионное страховое свидетельство

Необязательные — ИНН, свидетельство о браке и рождении детей. Диплом об образовании обязательно потребуется, только если трудоустройство предполагает наличие специальных знаний и навыков. В остальных случаях работодатель его не спрашивает. Важное отличие этого перечня от списка документов при приеме основного работника в том, что здесь отсутствует трудовая книжка — она должна находиться по месту основного трудоустройства.

Если на основной работе человек трудится в опасных и вредных условиях, то работать совместителем в таких же условиях он не вправе. Например, водителем устроиться нельзя, если на основном месте гражданин уже работает водителем.

В трудовом контракте с работником-совместителем важно указать вид занятости. Формулировка обязательно должна включать слова «работа по совместительству»

По желанию вписывают индивидуальный рабочий график с учетом временного ограничения — не более 4 часов в день. В любом случае, даже если график не указан, это занятость на неполный рабочий день. Продолжительность рабочего времени сотрудника-совместителя определяется .

Договор, заключенный с совместителем, имеет срочный характер на основании , если в этом есть необходимость. В остальных случаях заключается бессрочный контракт. Часто возникает вопрос: можно ли взять по совместительству, если нет основного места работы или это запрещено? говорит о том, что такой труд производится в свободное от основной деятельности время. Но прямого запрета на прием совместителя без основного места трудоустройства ни один нормативно-правовой акт не содержит. Что делать в случае, когда работодатель хочет убедиться в том, что сотрудник трудоустроен? Чтобы не полагаться лишь на слова, следует запросить справку с его основного места трудоустройства или заверенную свежей датой копию трудовой книжки. Но не стоит забывать о том, что, по , требовать с работника дополнительные документы нельзя.

Принимая такого сотрудника, важно убедиться, что он не входит в категорию граждан, подпадающих под запрет работы по совместительству или с ограничениями на дополнительную занятость. Так, на основании статей 282 и , запрещено совмещать труд на нескольких рабочих местах следующим категориям:

 • несовершеннолетние граждане младше 18 лет;
 • работающие во вредных или опасных условиях труда;
 • водители транспортных средств.

Кроме этого, на совместительство существуют ограничения. Это касается:

 • депутатов Государственной думы — им нельзя нести государственную службу и одновременно работать с коммерческой целью;
 • руководителей организаций, которые вправе трудиться у другого работодателя лишь с разрешения собственника или уполномоченного органа организации, где они уже работают.

Комментарий к статье 151 ТК РФ

Совмещение профессий (должностей) представляет собой выполнение работником наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой профессии (должности). В такой ситуации работник помимо основной работы выполняет другую работу в пределах установленной для основной работы продолжительности рабочего времени за счет интенсивности (уплотнения) работы в течение рабочего дня.

Варианты возможного совмещения профессий или должностей лучше закрепить в коллективном договоре, положении об оплате труда или ином локальном акте организации (см. также ст.

60.2 и коммент. к ней).

В отличие от совмещения профессий (должностей) выполнение работником дополнительного объема работ по той же профессии (должности) рассматривается как расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ.

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) устанавливаются работодателем по соглашению с работником. Конкретный размер доплаты отражается в дополнении к трудовому договору.

При этом указывается, какую работу и в каком объеме будет выполнять работник, установлена ли доплата в процентном отношении к тарифной ставке или окладу либо в абсолютном размере, на какой срок установлена эта доплата (месяц, полугодие и т.п.). Причем законодательство не устанавливает ни минимальных, ни максимальных их размеров.

Вместе с тем ч. 2 настоящей статьи, исходя из принципа оплаты по труду, определяет, что при установлении размера такой доплаты стороны трудового договора должны учитывать содержание и (или) объем дополнительной работы, поручаемой работнику.

Возложение на работника без освобождения его от основной работы выполнения обязанностей отсутствующего в связи с отпуском, болезнью (и в других случаях) работника, за которым в соответствии с действующим законодательством сохраняется рабочее место, является выполнением обязанностей временно отсутствующего работника. При этом работник выполняет наряду со своей основной работой обязанности временно отсутствующего работника в пределах установленной для его основной работы продолжительности рабочего времени за счет уплотнения своей работы в течение рабочего дня.

Варианты возможного замещения должностей лучше закрепить в коллективном договоре, положении об оплате труда или ином локальном акте.

Работникам, выполняющим у одного и того же работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата за выполнение таких обязанностей. Размер этой доплаты устанавливается работодателем по соглашению с работником.

Общий порядок и размеры доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников целесообразно отразить в коллективном договоре или положении об оплате труда работников.

Кроме того, в каждой конкретной ситуации издается приказ с указанием: объема дополнительно выполняемых работ; срока выполнения обязанностей временно отсутствующего работника; конкретного размера доплаты (например, 50% оклада по основной работе).

Если выполнение обязанностей временно отсутствующего работника приказом возложено в равной мере на нескольких работников, то установление доплаты возможно как в равной степени каждому из них, так и дифференцированно в зависимости от конкретного объема дополнительно выполняемых каждым работником работ (например, одному работнику — 30%, другому — 20%, третьему — 50% должностного оклада). При этом размер доплаты работникам может ограничиваться размером оклада временно отсутствующего работника.

Как оформить внутреннее совместительство

Заполняется приказ по типовой форме Т-1, также можно составить свой бланк, но такая практика применяется реже ввиду наличия удобного для оформления типового документа.

В приказе следует заполнить все имеющиеся поля, в частности в форму Т-1 вносятся:

 • реквизиты организации;
 • дата, с которой человек принимается, если договор срочный, то указывают также дату расторжения трудового договора;
 • сведения о человеке, который принимается в организацию;
 • место работы и должность совместителя;
 • условия, где прописывают все особенности труда совместителя.

Как правило, совместительство предполагает неполную ставку, например, 0.5 ставки, а потому в данном поле указывают график работы — сколько дней в неделю предстоит трудится работнику, временные рамки, размер ставки, время отдыха, порядок оплаты пропорционально отработанному времени.

 • размер оплаты труда — указывают полный оклад, предусмотренный для должности в штатном расписании;
 • испытательный срок — его также можно установить при желании работодателя — для руководителя до 6 месяцев, для прочих сотрудников до 3 месяцев, при заключении срочного трудового договора на срок от 2 до 6 месяцев — до 2 недель;
 • реквизиты заключенного трудового договора;
 • подпись руководителя;
 • подпись работника.

На практике используется три способа:

 • подписывается соглашение сторон о совмещении должностей;
 • работнику предлагается поставить резолюцию «согласен» на письменном предложении работодателя;
 • сам сотрудник пишет заявление в свободной форме, содержащее согласие на совмещение должностей.

Можно выбрать любой из трех указанных вариантов, закон этого не запрещает.

Следующий шаг — оформление письменного документа, закрепляющего срок предполагаемого совмещения, а также содержание, объем работы и размер компенсации (доплаты). Это требование Трудового кодекса РФ (ч. 3 ст. 60.2, ч. 2 ст. 151 ТК РФ). Официальной формы такого документа законодательство не предусматривает, равно как и не обязывает заключать именно дополнительное соглашение к трудовому договору.

Как и в случае формы получения согласия работника, рассмотренной выше, компания вправе разработать соответствующий бланк и утвердить его приказом или предусмотреть в локальном нормативном акте. Единственная рекомендация — необходимо составить этот документ в двух экземплярах, чтобы один остался у сотрудника, а другой хранился в отделе кадров компании.

ВНИМАНИЕ! Трудовых договоров у внутреннего совместителя должно быть именно два: по основной работе и по совместительству. В частности, в трудовом договоре должна содержаться информация о:

В частности, в трудовом договоре должна содержаться информация о:

 • компании;
 • должности, которую специалист берется выполнять вдобавок к своей основной работе;
 • системе оплаты труда;
 • режиме труда и отдыха и пр. (ст. 57 ТК РФ).

ПОДРОБНЕЕ: Какие налоги относятся к прямым в РФ: виды, отличия от косвенных налогов, таблица

В силу общего правила такой договор должен быть составлен в письменной форме, в 2 экземплярах (один для компании и один для работника).

ВНИМАНИЕ! В трудовом договоре обязательно следует отразить информацию о том, что должность сотрудник занимает на условиях внутреннего совместительства

Работа по совместительству по ТК РФ

Сколько можно совмещать ставок по совместительству по ТК РФ? Опираясь на материал ст. 282 ТК РФ, совместительство — дополнительный вариант заработка, который сотрудники, как правило, оформляют при невысоком уровне зарплаты. Отмечается, что деятельность совместителя может иметь место в свободное от основного труда время. Устанавливать внешнее или внутреннее совместительство труда в организации можно на основании статьи 44 Трудового Кодекса с учетом некоторых правил:

 • При оформлении составляется отдельное дополнительное соглашение к договору. Данный вариант возможен при осуществлении трудовой деятельности в рамках одной организации;
 • Учитывается только то время для неосновной деятельности, которое не пересекается с распорядком основной должности;
 • Отмечается, что работа человека на полставки в организации должна существовать с учетом таких же прав и привилегий, которые имеются у работников на основных должностях. Обязанность работодателя предоставлять оплату совместителю, оформлять отпуск и, в случае заболевания, разрешать заключать больничный;
 • Согласно установкам законодательства РФ, ограничения по поводу заключения дополнительных мест заработка нет. Сотрудник на законной основе имеет право принимать и оформлять деятельность на 0,5, на 0,3, 0,2 и даже 0,1 ставки. Необходимо помнить, что количество трудового времени для возможности работать на дополнительном месте — ограничено. По закону смена должна длиться не больше четырех часов в сутки;
 • Общее количество времени за неделю или месяц на не главном месте службы не должно превышать половины трудовых часов на основной должности.

На сколько ставок можно работать по совместительству в разных организациях?

Сколько ставок можно совмещать по внешнему совместительству? Основываясь на положениях статьи 284 ТК РФ, работник может оформить несколько дополнительных рабочих мест причем отмечается ограниченная продолжительность службы по ставке. Некоторые трудящиеся задаются вопросом сколько часов можно работать при внешнем совместительстве на полставки?Максимальное время, которое предоставляется работнику по закону, составляет четыре часа и 20 часов в неделю.

Однако, при сокращенном рабочем дне или выходном на основной должности, специалист по внешнему совместительству в организации может работать на полную ставку в течение восьмичасового режима. Главное, чтобы общее количество часов совмещенной работы не превышало половину времени основной деятельности, согласно части 1 статьи 284 ТК РФ.

На сколько ставок можно работать по внутреннему совместительству?

По закону внутреннее совмещение деятельности представляет собой реализацию рабочих функций на двух и более должностях внутри одной организации. На основном месте труда сотрудник должен работать восемь часов, а на дополнительном — четыре и меньше. Свыше половины ставки сотрудник по внутреннему совмещению оформить не сможет.

Работать по закону он должен не больше, чем четыре часа за один рабочий день. При этом следует отметить, что имеется возможность трудиться в рамках одного предприятия на нескольких ставках, если данный вариант будет одобрен руководством

Важно иметь в виду, что общая продолжительность ставок должна соответствовать четырем часам

Ежегодный оплачиваемый отпуск

Согласно ст. 286 ТК РФ лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если по совместительству сотрудник не отработал шесть месяцев, то отпуск предоставляется авансом.

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то работодатель по просьбе сотрудника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.

И тут возникает немало вопросов, особенно для внешних совместителей.

Вопрос:

Обязан ли сотрудник-совместитель подтверждать время предоставления ему отпуска по основному месту работы?

Ответ:

Поскольку такого требования ни в ст. 286, ни в других статьях ТК РФ нет, напрашивается ответ, что не обязан. Но такая обязанность работника следует из обязанности работодателя предоставлять отпуск одновременно с отпуском по основному месту работы. И работодателю нужно точно знать, когда будет отпуск на основной работе.

Поэтому считаем, что запросить у работника справку или выписку из графика отпусков с основного места работы нужно. Особенно когда приходится давать отпуск авансом.

Вопрос:

Нужно ли включать совместителя в график отпусков?

Ответ:

Этот вопрос Трудовым кодексом также не урегулирован. Исходя из ст. 123 ТК РФ график отпусков является обязательным документом и для работников, и для работодателя. Но назначение графика – устанавливать очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Совместителю же отпуск предоставляется не по очереди, а одновременно с отпуском по основному месту работы.

Значит, если работодатель не считает нужным включать внешнего совместителя в график отпусков, он может спокойно этого не делать.

Тем более, существует вероятность, что сотрудник перенесет свой отпуск по основному месту работы, и работодателю на работе по совместительству придется вносить изменения в график отпусков.

Вопрос:

Может ли работник, находясь в отпуске по основному месту работы, трудиться на работе по совместительству?

Ответ:

По этому вопросу общего мнения нет.

Одни специалисты считают, что отпуск на работе по совместительству должен быть предоставлен одновременно с отдыхом по основному месту работы в силу формулировки в ст. 286 ТК РФ, согласно которой «отпуска предоставляются», а не «могут предоставляться». То есть предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска совместителю одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основной работе для работодателя обязательно и не зависит ни от желания работника, ни от желания работодателя. Данное правило распространяется как на внутренних, так и на внешних совместителей.

Роструд в Письме от 08.05.2009 № 1248-6-1 отмечает, что предоставление совместителю ежегодного оплачиваемого отпуска в иной период (не одновременно с отпуском по основному месту работы), в том числе и по просьбе работника, не гарантирует работнику, что он сможет полноценно использовать ежегодный оплачиваемый отпуск. Ведь, находясь в отпуске по основному месту работы, он будет продолжать трудиться по совместительству – и наоборот. Непредоставление ежегодного основного оплачиваемого отпуска на работе по совместительству одновременно с отпуском по основному месту работы является нарушением трудового законодательства.

Другие специалисты апеллируют к ст. 60.1 ТК РФ, согласно которойработник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство). То есть это отдельная работа по отдельному трудовому договору. Значит, работник может не воспользоваться своим правом на отпуск по совмещаемой работе одновременно с отпуском по основной работе, а вправе использовать его в другое время с соблюдением требований ТК РФ об отпусках. Такое мнение, в частности, высказывают должностные лица ГИТ.

А, например, в Апелляционном определении Новосибирского областного суда от 01.09.2015 по делу № 33-7502/2015 судьи отмечают: действующим законодательством не предусмотрено, что реализация права на отпуск по основному месту работы требует от сотрудника одновременного ухода в отпуск также на работе, выполняемой по совместительству.

Считаем, что если совместитель (внутренний или внешний) не хочет использовать отпуск на работе по совместительству одновременно с основным, работодатель не может заставить его это сделать. И нарушений законодательства в данном случае не будет.

Статья 72 Трудового кодекса РФ с комментариями 2019 года

Статья 72 ТК РФ с комментариями 2021 года содержит обязательные условия для изменения трудового договора с работником.

Договор может быть скорректирован в 2 основных ситуациях:

 • при переводе работника на другую работу;
 • в случае изменения существенных условий договора (при этом работник остается на прежней должности с прежними трудовыми функциями).

Если изменение 1 условия (например, территориальной расположенности места работы) привело к другим изменениям (например, назначению работнику ежемесячной компенсации за проезд к новому месту работы), то эти последствия при оформлении основного новшества можно не учитывать. Для их утверждения достаточно отдельного внутреннего НПА (например, приказа о выплате компенсации).

Понятие совместительства

Трудовое законодательство понимает под совместительством выполнение работником другой оплачиваемой работы в свободное от основной работы время (ст. 60.1 Трудового кодекса РФ – далее ТК РФ). Такая работа выполняется по отдельному трудовому договору (срочному или бессрочному), что отличает совместительство, например, от сверхурочной работы. Совместительство может быть как внутри одной организации, когда работник выполняет трудовые функции более чем на одну ставку (внутреннее совместительство), так и в разных организациях (внешнее совместительство).

Приведем примеры применительно к медицинским работникам.

Врач-травматолог работает пятидневную рабочую неделю в городской больнице с 8.00 до 15.00, а дважды в неделю заступает с 20.00 до 8.00 на ночное дежурство в этой же больнице. Это пример внутреннего совместительства.

Врач-терапевт ведет прием в муниципальной поликлинике с 8.00 до 14.00, а с 16.00 до 19.00 консультирует пациентов частной клиники. Это внешнее совместительство.

Следует также разграничивать совместительство и совмещение – это разные понятия, хотя и близкие по смыслу. При совмещении работник выполняет работу по другой должности у этого же работодателя, но в свое рабочее время, в том числе, для замены отсутствующего сотрудника в случае необходимости (ст. 60.2 ТК РФ). Например, врач-гинеколог работает в поликлинике по своей основной специальности (акушер-гинеколог) с 9.00 до 17.00 по пятидневной рабочей неделе, и одновременно выполняет обязанности врача ультразвуковой диагностики при необходимости провести диагностическое обследование пациенту. При совмещении заключается не отдельный трудовой договор, а дополнительное соглашение к уже имеющемуся.

Каких-либо ограничений по количеству совместительств законодательством не установлено, их может быть сколько угодно (ч. 2 ст. 282 ТК РФ). Однако при этом у медработников обязательно должны соблюдаться нормы рабочего времени, на чем мы подробно остановимся ниже.

На медицинских работников распространяются все общие положения главы 44 ТК РФ о совместительстве, однако некоторые особенности применительно к медикам установлены рядом подзаконных нормативных актов (ч. 6 ст. 282 ТК РФ).

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 апреля 2021 г. N 14-2/ООГ-3821 Об оформлении совмещения профессий (должностей)

9 июня 2021

Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрел обращение от 26.04.2021 по вопросу о порядке оформления совмещения профессий (должностей) и сообщает.

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610, Минтруд России дает разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Мнение Минтруда России по вопросам, содержащимся в обращении, не является разъяснением и нормативным правовым актом.

В соответствии с частью 1 статьи 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) с письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату.

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника.

Поскольку в статье 60.2 Кодекса отсутствует прямое указание на заключение соглашения об изменении (дополнении) условий трудового договора, по нашему мнению, оформление совмещения профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы, а также исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, должны осуществляться путем заключения соглашения к ранее заключенному трудовому договору.

Конкретной формы соглашения об изменении (дополнении) условий трудового договора законодательство не устанавливает. Как правило, в данном соглашении излагаются дополнительные условия, например, в случае совмещения профессий (должностей): срок выполнения дополнительной работы, ее содержание, объем, размер оплаты и прочее, о чем договорились стороны трудового договора.

Соглашение составляется в двух экземплярах, подписывается обеими сторонами трудового договора и является его неотъемлемой частью.

В соответствии со статьей 233 Кодекса материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Кодексом или иными федеральными законами.

Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть возложена на работника лишь в случаях, прямо определенных Кодексом или иными федеральными законами.

Перечень случаев полной материальной ответственности работников установлен статьей 243 Кодекса.

Договори о полной материальной ответственности заключаются по правилам, установленным статьей 244 Кодекса.

В настоящее время письменные договоры о полной материальной ответственности могут заключаться только с теми работниками и на выполнение тех видов работ, которые предусмотрены Перечнем должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества, утвержденным Постановлением Минтруда России от 31 декабря 2002 г. N 85 (далее — Постановление).

Названный перечень должностей и работ является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Исходя из содержания Приложения 1 Постановления договор о полной индивидуальной материальной ответственности можно заключать в двух случаях: если работник занимает должность, указанную в части 1 указанного Перечня, или выполняет работу, указанную в части 2 Перечня.

Договор о полной материальной ответственности действует в течение всего периода, пока материально ответственное лицо занимает должность либо выполняет работу, указанные в Перечне.

Заместительдиректора Департаментаоплаты труда, трудовых отношенийи социального партнерства Т.В. Маленко

Количество договоров

А вот количество трудовых договоров, которые можно заключить с одним и тем же человеком, не ограничено. Сколько работ будет у человека будет определяться только его физическими возможностями.

То есть, общий объем работы по совместительству не может превышать собой половину ставки, но при этом с человеком может быть заключено 2 договора на 0,25 ставки. Или даже пять по 0,1 – в этом вопросе ни работодателя, ни работника, никто не ограничивает.

К примеру, работодателю необходим программист и веб-дизайнер. Данные должности есть в штате, но нагрузка по работе для них слишком мала, чтобы выделать для каждого хотя бы по 0,5 ставки. При этом в штате есть человек, который подходит на обе этих должности. С ним заключается два трудовых договора о совместительстве. Один из них дает ему вакансию программиста на 0,3 ставки с графиком работы в 3 будних дня по 4 часа после основной трудовой деятельности. Второй же определяет его на должность веб-дизайнера и регламентирует работу в субботу на 8 часов, когда на основной должности у него выходной. В этом случае работник оформляется в общей сложности на 0,5 ставки, но получает сразу 2 должности.

Плата за сверхурочные часы

Плата осуществляется за фактически отработанное время.

Каждый предприниматель может сам разработать тарифную сетку на своём предприятии. Если он не в состоянии сделать это сам, то привлекаются третьи лица, юристы и экономисты, которые делают это за него.

В разработке системы отплаты могут принимать участие рабочие и служащие предприятия в лице своих избранных представителей.

Тарифная сетка не рождается из фантазии нанимателя. Она опирается на уже существующие нормативы оплаты, но учитывает особые условия данного предприятия.

На размер тарифов влияет сезонность работ, востребованность занятых сотрудников на рынке труда, квалификация рабочих и даже скорость исполнения заказа.

Статьёй 135 Кодекса о труде предусматривается согласование тарифной сетки с представителями трудового коллектива. Выбранные представители знакомятся с нормативами, изучают их, при необходимости консультируются со специалистами. После этого они выражают своё согласие подписанием коллективного двустороннего договора.

Одной стороной выступает администрация предприятия, другая сторона – трудовой коллектив.

Может показаться, что труженики предприятия противопоставляются администрации. Но это не так. Хороший хозяин всегда заинтересован в результатах работы своего предприятия.

А они напрямую связаны с атмосферой в трудовом коллективе. Все конфликты негативно сказываются на работе. Такой договор исключает взаимное недовольство.

Оплата совмещения также опирается на внутренние тарифы и регулируется двусторонним соглашением с трудовым коллективом, хотя и является результатом соглашения хозяина и труженика.

В законе не указан ни максимум, ни минимум оплаты сверхурочной деятельности. Но есть указания, что плата может быть процентом от основного оклада.

Мнение эксперта
Семенов Александр Владимирович
Консультант в области права с 10-летним опытом. Специализируется в области гражданского права. Член коллегии адвокатов.

Оплата сверхурочных работ может быть и определённой денежной суммой. Следует отметить, что данные положения являются скорее рекомендацией, чем требованием.

В законе существует такое понятие, как МРОТ. Значение этой аббревиатуры давно известно каждому. Месячная заработная плата любого сотрудника не может быть меньше суммы, определённой государством, как минимальной.

Заработная плата начисляется либо за отработанное время, либо за количество выполненной работы. К сверхурочным работам, описанным в статье 151 повременную оплату применять нельзя.

Эти виды деятельности осуществляются в основное рабочее время. Главный критерий – фактический объём работ, который выполнил сотрудник.

Но здесь есть свои нюансы. Если человек выполняет работу сверх нормы, то определяющим моментом является именно тот размер труда, на который была увеличена основная трудовая деятельность.

Но, человек может совмещать выполнение обязанностей другой специальности. Тут такой подход будет неуместен

Совмещение определяется как труд за границами нормы. Плата за совмещение принадлежит к разряду компенсаций. На эту часть зарплаты начисляются все имеющиеся в регионе прибавки.

Из вышесказанного видно, что нет единого мнения об оплате сверхурочных работ. Вознаграждение – результат соглашения сотрудника и нанимателя.

Оплата труда за совмещение должностей в одной организации по ТК РФ

Трудовое законодательство обязывает работодателя производить доплату сотруднику за выполнение обязанностей, превышающих перечень, указанный в его должностной инструкции. По договоренности сторон может быть оформлено совмещение должностей в одной организации.

Этот факт должен быть зафиксирован документально, поскольку требуется правильно произвести оплату совмещенного труда в рамках ТК РФ.