Медико-социальная экспертиза

Оглавление

Проходження медико-соціальної експертизи

Лікарсько-консультативна комісія лікувального профілактичного закладу охорони здоров’я направляє осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, на огляд комісії за встановленою формою.

Перелік необхідних документів

Для проведення медико-соціальної експертизи необхідно пред’явити:

 • паспорт або інший документ, який засвідчує особу (наприклад, посвідчення про належність до певної категорії осіб);
 • в окремих випадках також може подаватися:
 1. трудова книжка та її копія, завірену нотаріально;
 2. витяги з історій хвороб та амбулаторної картки;
 3. свідоцтво про хворобу (постанова військово-лікарської комісії), експертний висновок міжрегіональної відомчої експертної комісії про зв’язок з наслідками аварії на ЧАЕС, акт про нещасний випадок на виробництві тощо (для військовослужбовців, працівників Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, воїнів-інтернаціоналістів, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, постраждалих на виробництві тощо);
 4. документів, що підтверджують участь в антитерористичній операції;
 5. інші документи.

Проведення огляду

МСЕК проводить своєчасно огляд осіб, що звертаються для встановлення інвалідності:

за місцем проживання або лікування особи, у тому числі за місцем її проживання або місцем перебування у закладах соціального захисту для бездомних осіб та центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії (у разі подання письмової заяви особою, що звертається для встановлення інвалідності (її законним представником), у якої наявні захворювання, дефекти, необоротні морфологічні стани, порушення функцій органів та систем організму, за яких група інвалідності встановлюється безстроково).

Встановлення інвалідності заочно не проводиться за п’ятьма найбільш поширеними нозологічними формами захворювань, визначеними у переліку, що затверджується Міністерством охорони здоров’я, а також у разі, коли вона спричинена:

 • нещасним випадком на виробництві (трудове каліцтво чи інше ушкодження здоров’я);
 • професійним захворюванням;
 • захворюванням, одержаним під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формуваннях;
 • захворюванням, пов’язаним з впливом радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

Инструкция: как оформить инвалидность

Разберем получение инвалидности в 2021 пошагово с учетом новых правил.

Шаг 1. Получить направление на МСЭ или справку об отказе в направлении на МСЭ.

Направление при наличии согласия лица в письменной форме выдается:

 • медицинским учреждением по факту проведения комплекса мероприятий, несмотря на которые сохраняется стойкое нарушение функций организма;
 • ПФР или соцзащитой — при наличии документов, которые подтверждают отклонения в функциях из-за болезни, травм, дефектов.

Направление на МСЭ передают одной из указанных организаций по электронным каналам связи, при отсутствии таковых — на бумажном носителе.

При получении отказа человеку выдается справка, при наличии которой он обращается в МСЭ самостоятельно.

Шаг 2. Подготовить требующиеся документы.

Для прохождения процедуры нужны следующие документы:

 • согласие лица в письменной форме на проведение МСЭ;
 • удостоверение личности или его заверенная копия;
 • документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя (если обращение происходит через представителя);
 • направление на МСЭ или справка об отказе в таком направлении;
 • заявление о проведении МСЭ (при выдаче гражданину справки об отказе в направлении на МСЭ);
 • медицинские документы, которые дают возможность установить причины инвалидности;
 • медицинские документы для определения степени утраты способности к труду;
 • заключение врачебной комиссии медорганизации, подтверждающее, что по состоянию здоровья гражданин не в состоянии явиться в бюро МСЭ, в связи с чем ему требуется МСЭ на дому.

Шаг 3. Дождаться приглашения на МСЭ.

Обращаться в МСЭ больше не требуется. После получения документов от медицинской организации МСЭ направляет пациенту приглашение, в котором указаны число, время, место экспертизы.

Шаг 4. Пройти МСЭ и получить решение.

МСЭ проходят:

 • в бюро МСЭ по месту жительства (месту пребывания), месту нахождения пенсионного дела;
 • на дому при невозможности явки из-за здоровья;
 • в медорганизации, где человек находится на стационаре;
 • в организации стационарного соцобслуживания;
 • в исправительном учреждении;
 • заочно — по решению бюро.

Шаг 5. Получить справку об инвалидности и ИПР.

Справка с подтверждением установленной инвалидности и ИПР (программа реабилитации) направляется:

 • по почте заказным письмом;
 • через портал госуслуг.

Какие задачи решает бюро МСЭ — 5 основных видов

Деятельность бюро МСЭ регулирует приказ Министерства труда и соцразвития.

Всего существует 5 основных видов задач, которые решает бюро.

Задача 1. Установление инвалидности

При проведении исследования на предмет признания инвалидности руководствуются правилами, утвержденными специальным правительственным постановлением.

Человека признают инвалидом, если:

 1. У него нарушено здоровье и есть стойкие расстройства организма из-за болезней, травм, дефектов.
 2. Он полностью или частично утратил возможность обслуживать себя, перемещаться, ориентироваться, управлять собой и своим поведением, учиться, работать, взаимодействовать с людьми.
 3. Ему нужна соцзащита и реабилитация.

Стоит учесть, что человека не признают инвалидом, если у него в наличии лишь один из этих признаков.

Направляют на экспертизу в основном лечебно-профилактические учреждения (далее ЛПУ), но иногда направить на МСЭ могут и в пенсионных госинстанциях и органах соцпомощи.

Освидетельствует лицо комиссия по инвалидности при подаче заявления в письменном виде и при наличии приложенных меддокументов о состоянии здоровья и других документов о статусе гражданина.

Если в наличии имеется направление на МСЭ, то в бюро его регистрируют в день подачи.

В видео вы узнаете о правилах направления на МСЭ.

Задача 2. Разработка программ реабилитации инвалидов

Индивидуальные программы реабилитации готовят в бюро МСЭ.

Как при первичном, так и при повторном освидетельствовании, экспертиза выявляет, насколько нужна реабилитация и какой она должна быть.

В обязательном порядке проводят разъяснение целей, задач, ожидаемых результатов, возможных последствий инвалиду или его представителю. В документах экспертизы пишут дату проведения этой беседы.

Рекомендуем прочесть статью «Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями».

Задача 3. Определение группы нетрудоспособности

Существует несколько категорий инвалидности: I, II, III группы и категория «ребенок-инвалид».

К той или иной категории нетрудоспособности лицо причисляют в зависимости от степени нарушений организма и ограничений в жизнедятельности человека.

Инвалидам I, II, III групп устанавливают трудовую пенсию. Если у лица отсутствовал трудовой стаж, то устанавливают социальную пенсию. Эта норма регулируется Федеральным законом.

Задача 4. Повторное освидетельствование инвалидности

Решение признать гражданина инвалидом или отказать ему в этом статусе принимают после получения и рассмотрения данных.

Решение принимают на голосовании большинством, его объявляют гражданину лично и при необходимости разъясняют.

Повторное освидетельствование нужно провести заранее, пока не истек срок, на который предоставлен статус инвалида.

Сроки освидетельствования:

Вид инвалидности Срок действия
1 I группа инвалидности 2 года
2 II и III группа инвалидности 1 год
3 Детская инвалидность 1 или 2 года или до достижения совершеннолетия

Задача 5. Определение причин смерти инвалидов

Чтобы воспользоваться государственной услугой определения, что повлекло смерть инвалида, член семьи умершего должен подать заявление.

Кроме самого заявления, нужно предоставить документ, подтверждающий личность заявителя, копию медсвидетельства о смерти, выписку из карты исследования патологоанатомом, копию справки об инвалидности умершего.

Причины смерти определяют в бюро заочно.

Заявление подают и регистрируют в журнале сразу при подаче. Если заявление подали, но не предоставили всех нужных документов, то заявитель должен предоставить их в течение 10 дней (рабочих).

Решение принимается большинством экспертов. При проведении оформляют акт и ведут протокол. Заключение оформляют в бумажном или электронном виде.

Об определении причин смерти вы можете прочитать в статье «Судебная медицинская экспертиза».

класи життєдіяльності

Отримання інвалідності вимагає оцінюванняжиттєдіяльності людини і ступеня вираженості змін з огляду на біологічний вік хворого. Коли дають інвалідність, визначаються наступні показники:

 1. Оцінка здатності до самообслуговування включаєвизначення того, скільки часу щодня людина витрачає на повсякденні побутові справи, не вдаючись до сторонньої допомоги. Може коливатися від часткового використання допоміжних засобів до повної залежності від сторонньої допомоги.
 2. Аналіз здатності самостійно пересуватися враховує часткову необхідність додаткових технічних споруд або повну залежність від сторонніх осіб.
 3. Показники здатності орієнтуватися в просторі, місцевості, власних думках варіюються від самостійності до абсолютної нездатності до подібної орієнтації і нужді в допомоги третіх осіб.
 4. Оцінка здатності спілкуватися грунтується на визначенні необхідності використання технічних засобів або невербальних чинників мовної мови.
 5. Здатність контролювати поведінку коливається від часткової самокорекції поведінкових реакцій до абсолютної неможливості самостійно за це відповідати.
 6. Аналіз здатності навчатися включає можливість відвідування загальноосвітніх або спеціалізованих навчальних закладів, а також відсутність можливості до самостійного навчання.
 7. Оцінка здатності працювати ґрунтується навизначенні умов, необхідних для трудового процесу конкретного хворого, інтенсивності навантажень, обсягу виконуваних завдань. В протилежному випадку підтверджується неможливість самостійно працювати.

документація

У разі першого встановлення непрацездатності хворий задається питанням: «Які потрібно подати в МСЕК документи на інвалідність?» Розглянемо це питання докладніше.

Лікувально-профілактичний заклад, органпенсійного призначення або управління соціального захисту видають направлення на комісію. Лікарня і поліклініка оформляють подібний документ тільки після діагностування хвороби, проведення лікування і реабілітації. Напрямки, які видають інші органи, повинні бути підтверджені відповідними вказівками ЛПУ.

Відмова видати людині напрямок на МСЕК повинен бути задокументований, щоб хворий міг самостійно звернутися в бюро.

Перелік документів, які є обов’язковими для визначення працездатності конкретної особи:

 • копія паспорта або свідоцтва про народження (залежить від віку);
 • в разі звернення представника хворого — документ, що підтверджує його особу;
 • заяву із зазначеною метою проведення експертизи;
 • напрямок на МСЕК, видане ЛПУ або іншим органом;
 • медична карта;
 • копія трудової книжки;
 • документи про здобуту освіту;
 • виробнича або педагогічна характеристика;
 • при повторному зверненні довідка про інвалідність;
 • індивідуальна карта реабілітації;
 • інші документи на вимогу.

Копія паспорта повинна бути підтвердженаоригіналом документа. Копію трудової книжки слід запевнити в відділі кадрів, де працює хворий. Медична карта повинна включати виписки про проведення стаціонарного лікування, результати обстежень, аналізів, рентгенологічні знімки. Попередні огляди фахівців повинні бути офіційно завірені печатками і підписами. При наявності патологій з боку опорно-рухової системи обов’язковим є опис рентгенівського знімка, зробленого безпосередньо перед зверненням в МСЕК.

Більш точно на питання про те, які потрібно подати в МСЕК документи на інвалідність, відповість медичний реєстратор конкретного бюро.

Как действовать, если получили отказ в проведении экспертизы — 3 полезных совета

Может случиться так, что в присвоении инвалидности откажут. Это может произойти по множеству различных причин.

Если вы уверены в неправомерности отказа, то давайте рассмотрим, что нужно делать, чтоб его опротестовать.

Совет 1. Требуйте справку об отказе

Если получили отказ, обязательно потребуйте справку об этом в письменном виде. Вы сможете сами обратиться в бюро за экспертизой, если она будет у вас на руках.

Если экспертиза покажет, что все признаки инвалидности в наличии, то выдадут справку, с которой нужно пойти в поликлинику и получить направление по форме.

Совет 2. Пользуйтесь услугами профессионального юриста

Профессиональный специализированный юрист поможет при процедуре опротестования отказа. Юрист должен иметь опыт в подобных делах и необходимый уровень квалификации.

Учтите, что если вы обратитесь за помощью юриста перед подачей документов, то отказа может не последовать и вовсе.

Если вы приняли решение опротестовывать отказ в суде, то получить положительное решение без юриста и вовсе маловероятно.

Совет 3. Обращайтесь в суд

Если в получении инвалидности отказали, то дорога к обжалованию лежит через суд. Предварительно стоит обратиться к профильным специалистам экспертных компаний, а также в юрконсультацию.

При судебном рассмотрении вы можете подать заявление о проведении независимой процедуры МСЭ. По закону подать в суд, чтобы обжаловать решение, можно в течение трех лет с получения отказа.

Заболевания для III группы

Бывает нелегко по внешним признакам отличить здоровых от инвалидов III группы. Граждане с этой группой вправе работать, поскольку показатели потери функций составляют 40-60%.

К заболеваниям для присвоения III группы инвалидности относятся:

 • рак в начальной стадии;
 • отсутствие одного глаза;
 • птоз одного глаза (постоянный, сохраняющийся после лечения);
 • двусторонняя глухота;
 • дефекты челюсти при отсутствии способности жевать;
 • дефекты лица, устранимые только путем хирургического вмешательства;
 • дефекты костей черепа;
 • паралич кисти, одной из конечностей, вызывающий гипотрофию мышц;
 • наличие инородного предмета в головном мозге после травмы;
 • установка инородного тела в область сердца (кардиостимулятор, искусственный клапан);
 • ампутация кисти, одного или нескольких пальцев;
 • одна почка или легкое.

Савельева Анна Дмитриевна

Заместитель руководителя ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России по экономике и прогнозу экономического развития

В 1997 году окончила Российский государственный открытый технический университет путей сообщения г. Москва, квалификация Инженер-экономист по специальности «Экономическая информатика и АСУ».

В 2010 году окончила ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

1999-2003 гг. – главный бухгалтер ФГУ Центр крови ФМБА России.

2006-2011 гг. – заместитель начальника Отдела планирования расходов учреждений здравоохранения и образования Планово-финансового управления ФМБА России. В сферу ее деятельности входило планирование и распределение средств федерального бюджета между подведомственными учреждениями, осуществление текущего финансирования по оплате труда учреждений, приоритетному национальному проекту «Здоровье» в части выплат Участковой службы, СМП и ФАПам.

2011 – начальник планово-экономического отдела ФГУ «ФБ МСЭ».

2012 – заместитель руководителя ФГБУ «ФБ МСЭ» Минтруда России.

2012 – по настоящее время заместитель руководителя ФГБУ «ФБ МСЭ» Минтруда России по экономике и прогнозу экономического развития.

Как пройти медико-социальную экспертизу — пошаговая инструкция

Сейчас мы рассмотрим основные шаги, которые нужно предпринять для получения статуса инвалида.

Учтите, что если оснований для получения статуса инвалида нет, то вам откажут.

Шаг 1. Получаем направление

Первым вашим действием должна стать запись на прием к лечащему врачу. На приеме вы должны сообщить, что хотите получить инвалидность.

Врач зафиксирует все нужное в медкарте и выпишет направление на экспертизу. После этого вам назначат стационарное обследование. Не скрывайте своих болезней и травм при его прохождении. Нужно общаться с врачами, подробно рассказывать им, отчего у вас появилось то или иное заболевание.

Все сведения, полученные при обследовании, внесут в вашу карту.

Для получения статуса нужно регулярно появляться у участкового врача и иметь записи об этом в медкарте. Стационарное лечение и обследование последует только после длительного амбулаторного посещения медучреждения. При отсутствии регулярных обращений в карте амбулаторного лечения в статусе будет отказано.

Именно отсутствие успешности амбулаторного лечения, а потом стационарного и есть доказательство стойкой патологии. Выписки из стационара должны быть заверены печатями отделения. Направление заверяют печатью учреждения. Нужны также подписи минимум трёх врачей.

Шаг 2. Составляем заявление на проведение экспертизы

Заявление гражданин может подать самостоятельно или поручить это своему представителю. В нем указывают название учреждения, в которое подают заявление, информацию о заявителе, формулируют просьбу о проведении МСЭ, ее цели, ставят дату подачи заявления.

Получатель должен подписать полученное заявление, тем самым подтвердив факт его получения.

Заявление также пишут при отказе в направлении на МСЭ в больнице.

Документы на МСЭ готовит поликлиника по месту жительства. Отвечает за этот аспект работы председатель врачебной комиссии. К нему и нужно обращаться при оформлении документов для получения инвалидности.

Шаг 3. Получаем приглашение бюро МСЭ

После подачи заявления нужно дождаться получения приглашения. Его могут составить как в письменном, так и в электронном виде, в том числе опубликовав его на специализированном интернет-портале.

Шаг 4. Собираем необходимые документы

Подготовить необходимые документы лучше до получения приглашения. Так вы точно успеете собрать весь пакет. Понадобится паспорт, направление на МСЭ, меддокументы, которые подтверждают состояние здоровья.

Если при подаче заявления у вас не было всех документов, то донести их нужно в течение 10 дней.

Шаг 5. Ожидаем проведения оценки состояния организма

Исследование проводится в бюро по месту жительства или, если есть заключение, то на дому. Также МСЭ могут проводить стационарно или заочно. Подэкспертный может пригласить на экспертизу специалиста, у которого будет право голоса.

Задача специалистов — изучить документы, провести обследование и принять решение предоставлять ли статус инвалида.

Шаг 6. Получаем акт медико-социальной экспертизы

Решение принимается в течение 30 дней с дня регистрации. Если экспертизу проводили заочно, то решение и разъяснения к нему оформляют на бумаге или в электронном виде. По результатам составляют акт, его подписывают специалисты и руководитель бюро, заверяют печатью.

Все документы, в том числе и акт, а также протокол и реабилитационную программу, заносят в личное дело обследуемого. Заверенные копии этих документов вы получите, если напишите заявление.

Читайте обзорный материал «Независимая оценка».

безстрокова непрацездатність

Встановити довічну (безстрокове) інвалідністьможуть на підставі наявності пухлинних процесів злоякісного або доброякісного характеру, невиліковних захворювань з боку нервової системи, психічних патологій, незворотних змін в головному мозку, прогресуючих системних захворювань, дефектів кінцівок, наявності глухоти і сліпоти.

Право на оформлення безстрокової інвалідності мають такі групи населення:

 • чоловіки старше 60 років і жінки після 55 років (незалежно від групи);
 • чоловіки, які повинні пройти наступний перегляд після настання 60 років (незалежно від групи);
 • жінки, яким виповнюється 55 років до наступного переоформлення (незалежно від групи);
 • військовослужбовці, які отримали травми, рани і дефекти в період несення служби (незалежно від групи).

Болезни для установления инвалидности 3 группы

— стойкая трахеостома;

— гипофизарный нанизм;

— двусторонняя глухота;

— инородные тела в мозге;

— дефекты нёба и челюсти;

—  умеренная сенсорная афазия;

— отсутствие пальцев или кисти;

— деформированная грудная клетка;

— трансплантация внутренних органов;

— сахарный диабет и  пенкреатэктомия;

— остеохондродистофия или остеохондродистофия;

— слепота одного глаза или полное отсутствие зрения.

Рассмотренный перечень представляет собой общий реестр заболеваний, при выявлении которых можно претендовать на инвалидность. Следует понимать, что список недугов более обширный и каждый случай рассматривается отдельно.

О чем могут спросить

Обычно вопросы специалистов достаточно типичные. Так, они интересуются развитием заболевания, самочувствием пациента в разных его стадиях. Иногда спрашивают о профессиональной деятельности. Врачи могут поинтересоваться, как лицо относится к своей работе, хочет ли продолжить трудовую деятельность, выполняя прежние обязанности. Иногда интересуются присутствием физической возможности заниматься прежней работой.

Дополнительно может потребоваться информация о причинах проведения ряда исследований или избегания их осуществления. Иногда врачей волнует материальное состояние человека или его членов семьи и родственников, а также место их работы. Вопросы задаются в ситуации, когда требуется дорогая реабилитация, на которую субсидии государства не распространяются. Может потребоваться информация и по повседневным действиям. Так, у пациента нередко интересуются, как он спит, ест, посещает уборную и прочее. Иногда спрашивают о прямых проявлениях заболевания. Повторное освидетельствование и прохождение комиссии по инвалидности для детей имеют свои особенности.

Как вести себя во время комиссии

Эксперты советуют выработать определенную линию поведения. Это повысит шанс на получение инвалидности. Рекомендуется делать акцент на расшатанном здоровье и причиняемых заболеванием страданиях. Рекомендуется вести себя вежливо. Нужно попытаться склонить в свою сторону каждого специалиста. От голоса врача зависит итоговое решение. Если врачебно-трудовая экспертиза проводится для получения или продления группы, на вопросы о самочувствии лучше отвечать негативно. Если человек не испытывает дискомфорта и ощущает себя прекрасно, вероятность признания его инвалидом существенно снижается.

Если лицо хочет получить пенсию, льготы и иные материальные вещи, не нужно демонстрировать заинтересованность в этом членам комиссии. Невразумительные ответы о состоянии здоровья оттолкнут экспертов. На вопросы необходимо отвечать спокойно и адекватно. Смущение не воспринимают лучше, чем злость. Правила нужно придерживаться, даже если врачи ведут себя нетактично. Вопросы задают для того, чтобы получить большие основания для принятия итогового решения. Поэтому рекомендуется отвечать на них честно. Если лицо возмущается или ведет себя агрессивно, риск отказа в присвоении группы повышается.

Видео

У врачей должно сложиться впечатление, что человек не может обойтись без посторонней помощи. Поэтому рекомендуется указывать, какие ограничения влечет за собой состояние

Во внимание нужно принимать специфику и тяжесть заболевания, а также особенности его протекания в конкретном случае. Ряд заболеваний имеет особые критерии оценки

Необходимо знать их, чтобы сообщить о них нужную информацию. Категорически не рекомендуется вызывающе одеваться и использовать яркий макияж. Необходимо вести себя сдержанно. Запрещено повышать голос на членов комиссии и спорить с ними.

Нововведения по присвоению инвалидности в 2021 году

Правительство РФ 29 ноября зафиксировало в законе «О социальной защите инвалидов в РФ» определённые изменения. Например, с текущего года лица с ОВЗ смогут оформлять группу, не подавая документы в МСЭ. То есть потенциальные инвалиды освобождаются от обязанности собирать и отправлять необходимые бумаги. Теперь эти задачи возложены на администрацию медицинских учреждений.

Нововведения инициированы Министерством труда, глава которого, Максим Топилин, высказался следующим образом:

 «Мы предлагаем упростить получение инвалидами госуслуг, которые сейчас требуют личного предоставления инвалидом ряда документов в соответствующий орган — прежде всего, справки, подтверждающей инвалидность… В случае принятия законопроекта эти документы в бумажном виде предоставлять лично не потребуется: госорганы будут получать необходимые данные из Федерального реестра инвалидов».

Кроме того, представители власти анонсировали следующие изменения:

— частичное исключение определения «инвалид», вместе с которым теперь будут применять термин, призванный более точно отобразить политику страны по отношению к лицам с ОВЗ;

— перевод документов, на основе которых дают инвалидность, в цифровой формат;

—  упрощение документа, который является основным при назначении группы инвалидности — имеется в виду форма №088/у-06;

— внедрение индивидуального списка медицинских обследований по каждому заболеванию во избежание разночтений при оформлении статуса;

— расширение перечня болезней, на фоне которых можно получить инвалидность бессрочно.

Нововведения наряду с упрощением процесса оформления инвалидности должны повысить доступность госуслуг. Например, больше не требуется проходить очередное освидетельствование или отдавать документы в бюро МСЭ для получения путёвки в санаторий и средств реабилитации.

Напомним, что в 2018 году уже были приняты некоторые законы, призванные упростить жизнь людей с ОВЗ. В частности, начал действовать список ситуаций, позволяющих при обращении в экспертное бюро установить бессрочную инвалидность. Также гражданам РФ дали возможность не дожидаться пересмотра сроков и группы для внесения изменений в программу реабилитации и абилитации.

Отметим, что принятие и реализация перечисленных инициатив контролируются Президентом страны, который после встречи с представителями помогающих инвалидам организаций, а также с самими инвалидами, поставил перед правительством задачи:

— развивать центры реабилитации;

— улучшать системы контроля в МСЭ;

— повышать занятость людей с ОВЗ.

В 2019-2021 годах планируется осуществить перевод документов из бумажного формата в электронный.

Алгоритм выполнения экспертизы

Выяснив, что такое ВТЕК и МСЭ, рекомендуется детально ознакомиться с тем, как проходит комиссия на инвалидность. В первую очередь потребуется получить направление на освидетельствование. Документ берется у терапевта. Бумага выдается на основании данных, которые зафиксированы в амбулаторной карте пациента. В пункте 20 Правил признания граждан инвалидами говорится, что у лиц присутствует возможность получить направление не только по месту регистрации или жительства, но и по временному нахождению.

Чтобы подать заявление на прохождение экспертизы, потребуется подготовить пакет документов:

 • паспорт или иное удостоверение личности;
 • направление на прохождение ВТЭК;
 • заявление;
 • оригиналы и копии выписок из медицинских учреждений;
 • копию трудовой книжки;
 • справку о доходах (требуется не всегда);
 • акт о профессиональном заболевании или производственной травме;
 • рекомендации с места осуществления трудовой деятельности или учебного заведения;
 • амбулаторную карту.

Срок сбора документации для ВТЭК индивидуален в каждом конкретном случае. Он зависит от необходимых бумаг, а также графика работы учреждений. Производится запись на прохождение комиссии. Дата определяется в соответствии с нормами, зафиксированными в пункте 27 Порядка выдачи листков нетрудоспособности.

Видео

Человек принимает участие во ВТЭК. Она проводится в больнице или на дому у больного, если это требуется. Во время процедуры присутствует минимум трое работников учреждения. Дополнительно привлекаются врачи всех требуемых профилей. Во время комиссии специалисты изучают представленную документацию. Только после этого проводится осмотр пациента и беседа с ним. На основании данных анализируется состояние гражданина. Все разговоры и действия протоколируются. Проводится голосование. В нём принимают участие все члены комиссии. Она закрытая. На основании результатов принимается вердикт. Затем сообщается решение.

Гражданину присваивают статус инвалида в следующих случаях:

 • присутствуют серьезные нарушения функционирования организма из-за заболевания, которые сохраняются в течение длительного промежутка времени;
 • способность к нормальной жизнедеятельности лимитирована;
 • лицо нуждается в защите и помощи со стороны государства.

Присутствуют и иные основания для принятия положительного решения. Они отражены в приказе Минтруда и соцзащиты РФ от 17 декабря 2015 года №1024н.

Получив документы, лицо должно обратиться с ними Пенсионный фонд или иную соцорганизацию для назначения помощи и выплат. Действие осуществляется в течение 3 суток с момента получения бумаг. Общий срок оформления группы инвалидности занимает порядка 2 месяцев. Однако это не означает, что больше бюро МСЭ посещать не придется. В зависимости от присвоенной группы, лица с ограниченными возможностями обязаны подтверждать свой статус.

Действие выполняется:

 • 1 раз в 2 года, если присвоена 1 группа;
 • ежегодно, если гражданин признан инвалидом 3-й или 2-й группы;
 • 1 раз в течение действия статуса, если инвалидом признали ребенка.

Закон позволяет пройти комиссию раньше срока. Если наблюдается ухудшение состояния гражданина, ограничения на инициацию экспертизы отсутствуют. В иной ситуации необходимо иметь инвалидность минимум 2 месяца. Гражданин имеет право оспорить решение комиссии. Такое право закреплено в Постановлении правительства №95 от 20 февраля 2006 года. На обжалование решения предоставляется один месяц. Для осуществления действия требуется обратиться в главное бюро МСЭ. Аналогичный период предоставляется для направления жалобы в Федеральный центр.

Заключение

Пройти МСЭ (до 95-го года была ВТЭК или ВТК) для оформления статуса инвалида можно только после осмотра медкомиссии. Оно покажет степень нарушений и проблем со здоровьем. Затем нужно, чтобы терапевт дал направление на обследование экспертизой. Пишется заявление, собираются документы, перечень которых надо уточнять у лечащего врача. Подаются все бумаги в местное бюро МСЭ.

Дата освидетельствования назначается в течение 30 дней после заявки. Гражданин является в отведенное число и проходит специалистов комиссии. Вести себя следует максимально культурно, ни в коем случае не ругаться.

По критериям, утвержденным Министерством труда и социальной защиты, определяется физическое, психическое и социальное состояние больного. Дается группа инвалидности. Проходить комиссию можно как взрослому, так и ребенку.